Góc báo chí

Chúng tôi luôn có mối quan hệ gắn bó và chặt chẽ với các đơn vị báo đài, truyền thông để làm sao những cái hay, cái mới mà chúng tôi phát triển ra cộng đồng sẽ được chuyển đến tay của cộng đồng nhanh nhất.